Word Beschermer

Het gaat goed met de flora en fauna op Park Vliegbasis Soesterberg

Kommavlinder_w_SoestVBSoesterberg190809_14.jpg

Het natuurbeheer dat Utrechts Landschap sinds 2009 op Park Vliegbasis Soesterberg voert, blijkt succesvol. Twee monitoringsrapporten die in opdracht van de provincie Utrecht zijn gemaakt, tonen aan dat het goed gaat met de flora en fauna op Park Vliegbasis Soesterberg.

 Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de natuurwaarden van de voormalige vliegbasis in de periode 2010-2016 zijn toegenomen. Zo is het aantal veldleeuweriken fors toegenomen. Na de sterke toename tot 224 broedparen in 2014 is het aantal broedparen op dit hoge niveau gebleven en is het aantal in 2016 zelfs licht toegenomen tot 233 broedparen. Dat is bijzonder want deze vogel staat op de rode lijst en komt op nog maar weinig plekken voor in Nederland.

 Duidelijk is ook te zien dat het openstellen van de vliegbasis in december 2014 effect heeft gehad op de broedvogels van open terreinen.Zo mijden veldleeuweriken tegenwoordig het grasland wat grenst aan het jaarrond opengestelde Wethouder Van Lemmenpad. Dit fietspad wat van Soesterberg naar Soest loopt, is sinds 2011 opengesteld. Binnen een strook van 75 meter broeden geen veldleeuweriken meer. Dezelfde trend is ook waarneembaar bij andere fietspaden in het gebied. Desondanks is er een positieve ontwikkeling te zien in de populatie veldleeuweriken en graslandvogels. Dat is te danken aan het natuurbeheer en de bescherming van voldoende leefgebied voor deze soort. Doordat Utrechts Landschap extensief maaibeheer voortzet, worden de graslandvogels minimaal verstoord en blijft hun habitat beschikbaar. Ook zijn er rustgebieden ingesteld voor flora en fauna en worden er in het broedseizoen extra maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de landingsbaan. Hierdoor kunnen graslandvogels ongestoord broeden.

 Het extensieve maaibeheer heeft ervoor gezorgd dat de schrale graslanden goed ontwikkeld zijn. Er komt een rijke paddenstoelenflora voor en kruiden zoals hazenpootje, muizenoor en dwergviltkruid. Op sommige plekken zijn verhardingen verwijderd en gebouwen gesloopt. Hier zijn nu open, zandige plekken te vinden met geroerde bodems en ijle begroeiingen. Deze pioniersituaties zijn botanisch waardevol vanwege het voorkomen van bijzondere planten, waaronder grondster en slangenkruid. 

 De fauna in het gebied profiteert hier ook van. Denk hierbij aan de heivlinder, kommavlinder en het heideblauwtje. In de open en zandige plekken zijn de blauwvleugelsprinkhaan en veel insecten te vinden. Voor de familie der Spinnendoders (Pompilidae) is Park Vliegbasis Soesterberg één van de soortenrijkste terreinen in Nederland geworden. Ook komen er veel rupsendoders (Ammophila) voor. Al deze soorten nestelen voor een groot deel in het open zand. Verder zijn in 2016 maar liefst acht verschillende soorten dambordvliegen aangetroffen, waarvan twee uiterst zeldzaam zijn in Nederland. Het beheer van Utrechts Landschap is erop gericht om dit bijzondere natuurgebied te beschermen en verder te ontwikkelen.

Foto: kommavlinder op slangenkruid, Park Vliegbasis Soesterberg

« Terug

Delen:

Share Share