Word Beschermer

Ontdek Everdinger Waarden

Everdinger Waarden

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet. In het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen in de Everdinger Waarden van de kleine karekieten, bosrietzangers, blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden, zoals tureluur en grutto vinden een rijk gedekte tafel.

Jan Blankenpad geopend

Jan Blankenpad12 november 2013 Het Jan Blankenpad is vanaf 9 november 2013 open. Deze bijzondere struinroute loopt door de uiterwaarden en wandelroute over de dijk tussen de waterlinieforten Werk aan Het Spoel en Fort ... lees verder