Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Utrechts Landschap is op zoek naar een voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht. Onderschrijf jij de missie van Utrechts Landschap om actief te werken aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed voor altijd en mensen daarbij te willen betrekken en hun ruimte te bieden om daarvan te genieten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Taak en werkwijze

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Utrechts Landschap en functioneert tevens als inspiratiebron en klankbord voor de directeur bestuurder. De RvT komt circa zes keer per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast gaat de Rv T elk jaar op een inspirerende excursie. De RvT van het Utrechts Landschap houdt eveneens toezicht op de Stichting Kasteel Loenersloot en de Stichting De Utrechtse Molens. Samenstelling huidige Raad van Toezicht De huidige RvT kent een samenstelling van z even leden. De samenstelling is zodanig dat zowel organisatorische en bestuurlijke kennis en ervaring als ook specifieke vakgebieden als natuur, financiën en vastgoed op kwalitatief hoog niveau vertegenwoordigd zijn. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn.

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

In algemene zin is het van belang dat de leden van de RvT de doelstellingen van de stichting onderschrijven en de specifieke functie van de organisatie al s belangrijke institutie om deze doelstellingen te realiseren en daarnaast persoonlijke betrokkenheid hebben bij de doelen van de stichting (natuur, landschap en erfgoed). Daarbij geldt voor elk lid:

 • Heeft strategisch overzicht over de werkvelden van Utrecht, het speelveld waarin de organisatie opereert;
 • Heeft hts Landschap en Woont en/of werkt in de provincie Utrecht en/of heeft een sterke band met het werkgebied van de stichting;
 • Is ook extern gericht (maatschappelijk draagvlak/stakeholders);
 • Is bereid kennis en ervaring onafhankelijk en belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie;
 • Is betrokken bij de organisatie en bezoekt met enige regelmaat activiteiten voor externe relaties of vrijwilligers. en:
 • Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in vergelijkbare organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties;

De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken. Voor een evenwichtige samenstelling van de raad geldt dat de individuele leden grondige kennis van en een netwerk bezitten in één of meer terreinen die nodig zijn voor een gebalanceerd toezicht op het werkveld van het Utrechts Landschap.

De vacatures

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het vastgestelde rooster van aftreden wordt gezocht naar een Voorzitter en een Algemeen lid die mee vorm geven aan de ambitie en opgave waar Utrechts Landschap de komende periode voor staat. Eén van beiden dient afkomstig te zijn uit het openbaar bestuur.

Specifiek voor de voorzitter zijn de volgende kwaliteiten van belang:

 • Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • Over persoonlijkheid en ervaring te beschikken om de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren;
 • Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en de interactie die plaats dient te vinden tussen beiden;
 • Over een breed netwerk in provincie Utrecht beschikt (overheden, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties);
 • Bewezen bestuurlijke ervaring opgedaan, bij voorkeur in het openbaar bestuur of in een bestuurlijke of toezichthoudende rol in een grote organisatie.

Voor het Algemeen lid geldt dat, mede afhankelijk van het profiel van de voorzitter, het lid kennis en ervaring meebrengt uit het openbaar bestuur of governance van private of (semiOrganisatie ) publieke organisaties. Utrechts Landschap werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed voor altijd. In deze drukke, Randstedelijke provincie is dat van cruciaal belang. Elke provincie heeft een eigen Landschap, een organisatie die opkomt voor bescherming van de provinciale natuur.

Utrechts Landschap werd in 1927 als eerste provinciale Landschap opgericht. Tegenwoordig bezit Utrechts Landschap ruim 6.000 hectare. De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van de directeur-bestuurder. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen terreinbeheer, exploitatie, publiek & relatie, beleid & planvorming en bedrijfsvoering. Utrechts Landschap heeft ruim 32 duizend Beschermers, zij steunen de activiteiten met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. Achthonderd vrijwilligers steken ter ondersteuning van de doelstelling zelf de handen uit de mouwen. Zij bemensen zes informatiecentra, werken mee in het beheer van natuur en erfgoed , geven rondleidingen door natuurgebieden en monumenten en draaien 23 molens en bemensen de molenwinkels. Procedure Bij de werving en selectie laat Utrechts Landschap zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck mak en deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong . Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 21 november 2022 tegemoet. Gesprekken bij Aardoom & de Jong vinden plaats tweede helft november, gesprekken bij Utrechts Landschap vinden plaats eerste helft december.