Word Beschermer

Utrechts Landschap

Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. We zijn in 1927 opgericht en vieren dit jaar ons negentigjarig bestaan. Utrechts Landschap heeft momenteel 630 vrijwilligers, 23.500 Beschermers en 56 Bedrijfsvrienden.

Onze natuur en erfgoed is letterlijk dichtbij Utrechters. We kopen natuurgebieden aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar vooral: we beheren natuur voor de eeuwigheid. Die prachtige natuurgebieden zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle inwoners van onze provincie en voor hen die buiten Utrecht wonen. Daarnaast hebben we belangrijk monumentaal erfgoed onder onze hoede: meerdere landgoederen met opstallen, 23 molens en Kasteel Loenersloot.

Ontstaan Utrechts Landschap

In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. De initiatiefnemers zagen met grote bezorgdheid hoe vele particuliere bossen en landgoederen als bouwterrein werden verkocht of geveild voor hoge opbrengsten.

De stichting begon in 1927 met acht hectare door de aankoop van het Lockhorsterbos bij Leusden. In 1928 volgde de achttiende-eeuwse buitenplaats Over-Holland aan de Vecht en in 1933 kwamen, na moeizame onderhandelingen de Eykensteinse Bossen (het huidige Ridderoordse Bos) in bezit van de stichting. Geleidelijk groeide het aantal terreinen. Een topjaar was 1994, toen de gemeente Zeist 650 hectare bosgebied schonk. Tegenwoordig bezit Utrechts Landschap ruim 5000 hectare natuur.

Doel, visie en missie

Ons doel:

Het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Daaronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en het landschap in de provincie Utrecht ten goede komt.

Onze visie:

Een mooi landschap, rijk aan natuur en cultuur, is onmisbaar voor de Utrechtse samenleving.

Onze missie:

Utrechts Landschap werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.

Download het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017

De organisatie

De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van de directeur. Deze functie vormt de schakel tussen de werkorganisatie en het bestuur. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen terreinbeheer, exploitatie, publiek & relatie, beleid & planvorming en bedrijfsvoering.

De medewerkers van Utrechts Landschap vallen onder de CAO Bos en Natuur en worden conform het hiervoor ontwikkelde functiewaarderingssysteem van LandschappenNL betaald. Er is bij indiensttreding aan de directeur-rentmeester een vaste nominale persoonlijke toeslag toegekend. Het salaris van de directeur-rentmeester valt binnen de gestelde VFI-norm. Verder zijn er geen aanvullende salarisafspraken inzake bonussen en/of andere beloningen.

Bestuur

Het bestuur van Utrechts Landschap stelt de kernpunten van ons beleid vast, bijvoorbeeld in het meerjarenbeleidsplan. Ook stelt het bestuur de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast en controleert het ons beleid en onze bestedingen via bestuursvergaderingen. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.

Ons bestuur bestaat uit zeven leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. 

De bestuursleden zijn:

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels
Drs. B.H. Verfürden
Ir. N.J. de Vries

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt op afstand gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. De Raad bestaat uit personen die affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting en deze onderschrijven. Het bestuursorgaan bepaalt zelf uit hoeveel leden het bestaat en benoemt de leden. De leden van de Raad van Toezicht worden niet betaald voor hun werk.

Sinds de oprichting van Utrechts Landschap is het traditie dat de Commissaris van de Koning in Utrecht voorzitter is van dit bestuursorgaan. De Raad kent een brede opzet qua disciplines. Over het algemeen hebben de mensen die zitting hebben in de Raad een bestuurlijke achtergrond.

Leden van de Raad van Toezicht

W.I.I. van Beek, voorzitter
prof. ir. N.D. van Egmond
drs. ing. H. Nagel
ir. K. Strijbis
mr. H.A.E. Uniken Venema

Meer over: