Varens in het Broekerbos

Rustig bosgebiedje

Tussen Woudenberg en Scherpenzeel, grenzend aan het Valleikanaal, ligt het Broekerbos. Een rustig en nauwelijks ontsloten bosgebiedje met veel doorgeschoten, voormalig eikenhakhout op natte zandgrond. In een perceel met lariks huist al sinds ongeveer 1975 een kolonie blauwe reigers. Daarnaast vormt een klein bosje in het verder tamelijk open gebied een belangrijke rustplek voor reeën.

Korenbloem

Bloemrijk grasland

In 2000 heeft Utrechts Landschap aan de overzijde van het Valleikanaal een weiland aangekocht. Op dit weiland vindt ‘verschralend beheer’ plaats. Het gras wordt gemaaid en na-beweid met koeien van een boer uit de omgeving. Hierdoor ontstaat een bloemrijk grasland dat interessant is voor vele insecten.

Broekerbos

Houtwal

Langs het weiland is vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en biologisch oogpunt een houtwal aangeplant. Een houtwal is een (smalle) strook van struiken en bomen. In het verleden lagen in deze omgeving veel van deze wallen. Ze werden gebruikt als perceelafscheiding, om het vee op het weiland te houden en voor de productie van brandhout. Door de komst van het prikkeldraad en het feit dat men overging op kolen en aardgas waardoor brandhout overbodig werd, verdwenen deze kenmerkende landschappelijke elementen. Daarmee verdwenen tegelijkertijd allerlei planten en dieren die in deze houtwallen leefden. Door zulke kleine landschapselementen opnieuw aan te leggen, ontstaan nieuwe kansen voor de natuur.

Broekerbos

Rustplek

Niet alleen bieden de houtwallen geschikte leefgebieden, ze vormen ook natuurlijke linten waardoor en waarlangs dieren (en planten) zich kunnen verplaatsen van het ene (natuur)gebied naar het andere. Bijzondere planten die voorkomen in houtwallen zijn onder andere salomonszegel, maarts viooltje en bosanemoon. Talrijk zijn ook de dieren die kortere of langere tijd in houtwallen verblijven: vogels (onder andere heggenmus, winterkoning en roodborst), zoogdieren zoals reeën, wezels, marters en egels en allerlei insecten, waaronder veel soorten dagvlinders.

Praktische informatie

Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort