Persoonsgegevens

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting De Utrechtse Molens en Stichting Kasteel Loenersloot met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Utrechts Landschap.

Verwerking van persoonsgegevens door Utrechts Landschap

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Utrechts Landschap verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Utrechts Landschap staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Utrechts Landschap verwerkt voor de onderstaande doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doelen gebruikt en bewaard.

1. Voor het uitvoeren van overeenkomsten

Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met donateurs, opdrachtgevers, leveranciers, erfpachters, huurders, pachters, onderaannemers, vrijwilligers en werknemers te kunnen uitvoeren.
We gebruiken deze gegevens om:

 • aanvragen te kunnen beoordelen;
 • u te kunnen helpen;
 • informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van uw overeenkomst. Bijvoorbeeld voor onderhoud en beheer van opstallen en terreinen.
2. Voor marketingactiviteiten

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Het kan bestaande en voormalige klanten betreffen en relaties die via acties of evenementen opgedaan zijn.We gebruiken deze gegevens:

 • Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van informatie over evenementen die bij u passen.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) donateurs. Deze analyses gebruiken we onder andere om van donateurs met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken, zodat u informatie op maat ontvangt.
 • Om u op de hoogte te houden via onze website, een brief of e-mail.
 • Voor marketingactiviteiten.
 • Social media advertentiemogelijkheden:
  Utrechts Landschap gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacyinstellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zichzelf afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.
3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties

Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten of evenementen dan verwerken wij uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Utrechts Landschap

Dit doen we op twee manieren: direct (bijvoorbeeld met de gegevens die u aan ons verstrekt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen.

Dit gebeurt door zogenaamde cookies. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser. Utrechts Landschap verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Utrechts Landschap verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten

Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van donateurs, opdrachtgevers, leveranciers, erfpachters, huurders, pachters, onderaannemers, vrijwilligers en werknemers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van donateurschap, dienstverlening, dienstverband etc.

2. Gerechtvaardigd belang

Utrechts Landschap heeft een gerechtvaardigd belang om donateurs te werven en relaties te onderhouden en hiervoor persoonsgegevens te verzamelen.

3. Toestemming van betrokkenen

Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting

Utrechts Landschap dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Utrechts Landschap uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

1. Eigen werknemers

We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

2. Leveranciers en onderaannemers die voor Utrechts Landschap werken

We werken samen met meerdere soorten dienstverleners zoals ICT-bedrijven, accountants, facilitair ondersteuners, schilders, bouwbedrijven, loonwerkbedrijven etc. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

3. Bevoegde publieke instanties

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we uw gegevens doorgeven aan publiek bevoegde instanties, waaronder:

 • overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders;
 • de Belastingdienst;
 • justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken;
 • juristen, notarissen en accountants.

Betreffende gegevens worden gedeeld op verzoek en na vaststelling van de wettelijke verplichting hiertoe. Gedeelde gegevens worden beperkt tot het noodzakelijke.

Hoe lang bewaart Utrechts Landschap uw persoonsgegevens?

Utrechts Landschap bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 2 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

 Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Utrechts Landschap van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Utrechts Landschap;
 • op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@utrechtslandschap.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Utrechts Landschap heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers van de website jonger dan 16 jaar. Utrechts Landschap kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat Utrechts Landschap zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@utrechtslandschap.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Utrechts Landschap uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@utrechtslandschap.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Rechten

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Utrechts Landschap sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door Utrechts Landschap zonder aankondiging of verplichting worden gewijzigd.

Rechten foto’s

De meeste foto’s op onze website zijn afkomstig uit de beeldbank van Utrechts Landschap of van particuliere fotografen. Wij hebben ons ingespannen om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op onze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Het is niet toegestaan om foto’s van onze website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of welke publicatie dan ook.

Contactgegevens

Utrechts Landschap
Hoofd Bedrijfsvoering
Telefoon  030-220 55 55
E-mail info@utrechtslandschap.nl