Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Bel tijdens kantooruren 030 – 220 55 55 of stuur een mail naar info@utrechtslandschap.nl.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om een bankje te kopen. Als bankjes in het landschap aan vervanging toe zijn of nieuwe locaties ontstaan voor een bankje, maken wij dit tegen die tijd bekend via onze website.

Onverharde en halfverharde paden verdragen bladeren slecht. Mensen lopen en fietsen er overheen en de blaadjes vormen een dikke natte koek. Daardoor blijft ook water op de paden staan en ontstaan er plassen. Als deze paden niet worden geblazen, holt de kwaliteit van de paden achteruit en moeten deze in het voorjaar weer opgeknapt worden.

Wij hebben zorgplicht voor onze bomen die bijvoorbeeld langs wegen, paden en parkeerplaatsen staan, de zogenaamde boomveiligheid. Dit betekent dat wij de bomen die een gevaar kunnen vormen voor het publiek regelmatig controleren en goed onderhouden. In het geval van een witte stip betreft dit snoei van bijvoorbeeld dode en loshangende takken. De met witte stippen gemarkeerde bomen worden dus beslist niet omgezaagd. Utrechts Landschap streeft ernaar om daar waar mogelijk de bomen honderden jaren oud te laten worden en natuurlijk te laten afsterven.

Periodiek (jaarlijks of eens per twee of drie jaar) worden alle bomen die aan publiek toegankelijke paden, wegen en parkeerterreinen staan, gecontroleerd op gezondheid en dood hout. Daarmee voldoen wij aan onze zorgplicht. Dat wil niet zeggen dat er toch nog af en toe een boom omvalt of er een grote tak los waait. Met name als gevolg van de klimaatverandering zijn er veel, vaak grote, takken uit bomen gebroken zonder van te voren zichtbare problemen. Als je een boom niet vertrouwt, waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, ontvangen wij graag een duidelijke locatie-aanduiding. Bij voorkeur met foto. Wij kunnen dan gericht een controle doen en vaststellen of er actie nodig is. Via dit formulier kun je de melding doorsturen.

Wij verzoeken je vriendelijk de melding aan de politie door te geven via telefoonnummer 0900-8844. Binnen de provincie Utrecht geeft de politie de melding vervolgens door aan deskundigen van de Stichting Valwild.

Bel direct de politie via telefoonnummer 0900-8844, ook als het dier niet blijft liggen.

In een compleet bossysteem speelt dood hout een belangrijke rol en hoort hier thuis. Het gezegde luidt niet voor niets “dood hout doet leven”. Dit klinkt nogal tegenstrijdig. Voor de afbraak van het dode hout zijn allerlei schimmels, paddenstoelen en heel veel kleine dieren als duizendpoten, pissebedden, boktorren, oorwurmen, houtwespen en dergelijke nodig. Deze kleine dieren en hun larven zijn weer voedsel voor grotere dieren zo als b.v. de specht die hierop afkomt. Bij een staande dode boom kunnen spechten er nesten in maken die later weer door kauwen of vleermuizen gebruikt kunnen worden. Ligt de dode boom op de grond dan kunnen dieren er een schuilplaats in, naast of onder vinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hagedissen, slangen, kikkers en padden.

De eikenprocessierups maakt onderdeel uit van de biodiversiteit in Nederland. Zo is de rups bijvoorbeeld voedsel voor verschillende soorten vogels. Utrechts Landschap is daarom terughoudend met het verwijderen van de eikenprocessierups. We spannen  ons daarom in om omstandigheden te creëren waardoor de natuurlijke vijanden van deze rups meer ruimte krijgen om de stand in balans te houden.

Lees hier de visie van Utrechts Landschap.

Wij zijn gestopt met ons project om een toekomst- of herdenkingsboom te laten planten in onze terreinen. Mochten wij dit in de toekomst weer oppakken, dan maken wij dit via onze website kenbaar.

Als Utrechts Landschap zien wij de wolf als onderdeel van het ecosysteem. Met de terugkeer van de wolf wordt het ecosysteem completer, dit past in de visie die Utrechts Landschap heeft op de natuur. Wolven horen als predator thuis in deze Nederlandse natuur.

Hoornaars maken onderdeel uit van de natuur en vervullen een nuttige functie. Ze eten allerlei insecten zoals muggen, vliegen en bijen. De kolonie van de hoornaars sterft doorgaans na een half jaar uit, het nest valt dan uit elkaar. De jonge koninginnen zoeken een overwinteringsplaats. Loop met een boog om het nest heen, dan gebeurt je niks. Sterker nog, hoornaars steken pas wanneer je te dicht bij het nest komt of dit verstoort.

Lees hier onze visie op stikstof.

Lees hier meer.

Om verstoring van bodem, flora en fauna te voorkomen mag er niet gezocht worden met een metaaldetector

Door het ringen wordt de sapstroom onderbroken zodat de boom niet meer kan groeien en langzaam afsterft. Dit ‘staand dood hout’ is belangrijk voor het bosecosysteem. Denk hierbij aan holenbroeders, insecten (ook als voedsel voor vogels) en schimmels.

Wanneer geringde bomen voor bezoekers van onze terreinen gevaarlijk worden, worden ze weggehaald. Deze bomen zijn bekend bij onze boswachters. Periodiek doen wij inspectie naar de boomveiligheid en worden werkzaamheden uitgevoerd om onveilige situaties te bestrijden, dan wel te voorkomen.

Vanwege de start van het broedseizoen sluit Utrechts Landschap vrijdag 15 maart de hoofdlandingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg. De baan is tot en met 15 augustus afgesloten, zodat de veldleeuweriken hier in alle rust kunnen broeden. Lees hier meer.

De vogelkers wordt geschild en gezaagd. Het gaat hier om een handmatige en gefaseerde manier van bestrijden. In de jaren erna zullen geschilde en gezaagde exemplaren namelijk weer uitlopen omdat er nog energie in de wortels zit. Deze uitlopers worden elk jaar weer verwijderd door een aannemer, eigen personeel of vrijwilligers. Na enkele jaren zullen deze exemplaren, die dus elk jaar weer nagelopen worden, sterven. Dit is een methode waarbij geen grote ingrepen nodig zijn en bestrijdingsmiddelen niet gebruikt worden. Het is ook een methode die na jarenlange ervaring van meerdere natuurbeheerorganisaties het meest effectief is gebleken.

Plukken mag niet. Rapen mag wel langs wegen en paden, maar niet voor commercieel gebruik. Je mag maximaal de grootte van één champignonbakje per persoon vullen.

Zwerfafval en vandalisme zijn problemen die zich voordoen in álle (natuur-)gebieden in het hele land. Het is een lastig aan te pakken probleem. Bovendien is zwerfafval zeer schadelijk voor de natuur, ontsierend voor het oog en erg kostbaar om te bestrijden. Tijd en geld die we liever aan natuurbescherming besteden. We kunnen echter alleen in actie komen bij een heterdaad. Onze BOA doet zijn best met toezicht houden en handhaven, maar hij kan niet overal tegelijk zijn.

Zie je een heterdaad? Meld dit via (030) 220 5555. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Buiten kantooruren wordt je doorverbonden naar de dienstdoende BOA.

Utrechts Landschap wil gastheer zijn in haar gebieden. Naast zonering van faciliteiten putten we daarom uit een scala van maatregelen die conflicten tussen recreatie en natuur beperken zonder veel verboden en intensieve handhaving. Veel maatregelen hebben betrekking op het optimaliseren van routes. Paden lopen bijvoorbeeld af en toe langs een beek, maar niet langs de hele oever pal op tegen de beek aan, zodat ijsvogeltjes kunnen broeden en de oever kan werken als ecologische verbindingszone in het landschap. Een ander voorbeeld is de overgang van bos naar open ruimte: bepalend voor de beleving, dus die laten we graag zien. Wanneer paden echter consequent op de overgang van bos naar grasland liggen, ontbreekt vaak de rijke bosrand en verdwijnen veel planten- en diersoorten uit een gebied. Ook voor het afschermen van rustgebieden gebruiken we veel landschappelijke elementen die de wandelaar zonder verbodsborden door het landschap leiden, zoals sloten, houtwallen of heggen. Waar het nodig is om recreanten met regels te sturen handhaven we die regels ook. Voor het voorkomen van conflicten tussen recreant en natuur, tussen recreanten onderling en soms om te voorkomen dat natuurgebieden een vrijplaats worden voor criminele activiteiten. Handhaving van de regels steunt dan altijd op de doelen die we hebben, zoals bescherming van vogels die op de grond broeden.

Lees meer in de beheervisie.

Honden hebben invloed  op de dieren die van nature in onze gebieden leven én op de beleving van andere recreanten. Utrechts Landschap heeft daarom gebieden ingesteld waar honden welkom zijn en gebieden waar honden niet welkom zijn. Lees hier meer.

Helaas is zwerfafval een probleem in onze gebieden. Het plaatsen van afvalbakken is echter geen oplossing. Vuil trekt vuil aan met als gevolg dat er meer naast de bak komt dan er in. De afvalbakken zijn ook vaak prooi van vandalisme; worden in brand gestoken of vernield.

Door geen afvalbakken te plaatsen hopen we de mensen te stimuleren om hun afval mee naar huis nemen.

Langere periodes van droogte en hitte komen steeds vaker voor in Nederland en hebben invloed op natuur.

Natuurbrandrisico’s
Het overgrote deel van de natuurbranden in Nederland wordt veroorzaakt door de mens. Daarom zijn we extra voorzichtig en alert tijdens periodes van droogte. Voor alle terreinen van Utrechts Landschap zijn samen met de brandweer kaarten gemaakt met aanrijdroutes. Hierdoor kan de brandweer snel ter plaatse zijn om een eventuele natuurbrand snel en effectief te bestrijden. Daarnaast vinden er regelmatig oefeningen van de brandweer plaats in en rondom onze terreinen. Hiermee verbeteren we de samenwerking en de terreinkennis. Naast bestrijding zet Utrechts Landschap ook nadrukkelijk in op preventie. Daarom volgen we de ontwikkelingen rondom klimaatbestendig bosbeheer op de voet en spannen we ons actief in om onze bossen zo klimaatrobuust mogelijk te ontwikkelen en te beheren. Zo zorgen we er onder andere voor dat we een groter aandeel loofhout in onze bossen krijgen. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit in het bos, maar verkleint ook het verspreidingsrisico van een natuurbrand.

Jonge aanplant en monumentale bomen
Op landgoederen en buitenplaatsen geven we bij extreme droogte extra water aan jonge aanplant, rododendrons en overige beplantingen.

Natuurbranden ontstaan vaak door menselijk handelen. Vooral in periodes van droogte is het risico van natuurbrand door sigarettenpeuken, vuurtjes en barbecue erg groot. In natuurgebieden is daarom roken, vuur en barbecueën niet toegestaan.