Utrechts Landschap en stikstof; onze visie op de aanpak

We zitten middenin een van de grootste ruimtelijke transformaties van de afgelopen decennia. Daarbij speelt niet alleen het teveel aan stikstof een rol. Ook de te slechte waterkwaliteit en de effecten van klimaatverandering (warmer en droger) zijn belangrijke factoren. Het feit dat we in steeds groteren getale genieten van natuurgebieden belast diezelfde natuur bovendien ook steeds meer. Voor al deze problemen is een oplossing: meer natuur waarbij het herstel van natuurlijke systemen uitgangspunt is. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem. Dat is voor iedereen van belang!

SAMEN NATUURHERSTEL EN BIODIVERSITEIT REALISEREN

We zien elke dag de effecten van stikstof in onze gebieden. Om te begrijpen wat stikstof precies is, raden we je dit artikel op onze site aan. Utrechts Landschap steunt de minister voor Natuur en Stikstof in haar stikstofdoelen- en -beleid dat zij in juni 2022 publiceerde. Dat daarbij niet alleen de agrarische sector een bijdrage levert, maar alle sectoren dat gaan doen is voor Utrechts Landschap een belangrijk uitgangspunt. Dat de uitvoering van het beleid echter een groot effect zal hebben op het landelijk gebied is duidelijk. Juist in het landelijk gebied is samen met boeren meer biodiversiteit goed te realiseren. Het gaat wat ons betreft dan ook nadrukkelijk niet om ‘minder boeren’, maar herstel van de natuur, een schone lucht en een gezonde bodem. Daarbij past naar onze overtuiging een duurzame landbouw met (uiteraard) passende vergoedingen. We werken graag samen met duurzame boeren, bijvoorbeeld om weidevogelpopulaties te laten groeien. We zien evengoed mogelijkheden om in het landelijk gebied natuurgebieden te ontwikkelen, bijvoorbeeld als verbinding tussen bestaande natuurgebieden die meteen voor waterberging kunnen dienen of als mogelijkheid om bestaande natuurgebieden te ontlasten van de toenemende recreatie.

Aangetaste eiken door stikstof

AAN TAFEL BIJ DE PROVINCIE UTRECHT

De provincie Utrecht moet het beleid van de minister uitvoeren en daarvoor gebiedsplannen maken. Aan zogenaamde gebiedstafels wordt onder regie van de provincie Utrecht de komende tijd verder gesproken over de consequenties voor een specifiek gebied. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van gemeenten, LTO, agrarische collectieven en uiteraard ook van natuur-en milieuorganisaties zoals Utrechts Landschap. We werken nauw samen met drie andere natuur- en milieuorganisaties (Natuur en Milieufederatie Utrecht, Staatsbosbeheer Utrecht en Natuurmonumenten Utrecht) om de natuurbelangen op een efficiënte, gecoördineerde manier in te brengen aan deze tafels. We zetten graag onze kennis in en werken samen met de mensen in het gebied aan oplossingen om de gestelde doelen te behalen.

NIET ALLEEN NATURA 2000-GEBIEDEN

We dringen erop aan niet alleen te kijken naar herstel van de kwaliteit van de natuur in Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, maar juist ook naar die van andere natuurgebieden zoals het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Onze bijdrage is er steeds op gericht om niet slechts de achteruitgang van de natuur in onze provincie te minimaliseren, maar natuur en natuurkwaliteit juist te herstellen en toe te laten nemen.

KABINETSDOELEN WATER EN KLIMAAT VOLGEN DIT NAJAAR

In het najaar van 2022 presenteerde het kabinet ook de doelen op het gebied van water en klimaat. Beide thema’s zijn van grote invloed op (het herstel van) natuurkwaliteit en biodiversiteit. De maatregelen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, zullen grote consequenties hebben voor het landelijk gebied. Er rust hiermee een enorme taak op de schouders van de provincie en de gebiedspartners. De noodzakelijke opdracht raakt veel mensen. Utrechts Landschap ondersteunt de integrale aanpak van stikstof, klimaat, water en bodem van de provincie. Alleen dan is het mogelijk om natuurlijke ecosystemen te herstellen.