Niet-commerciële activiteit

Kruiskruidzandbij

10-50 deelnemers

Voor het organiseren van een niet-commerciële activiteit voor 10 tot 50 deelnemers, gericht op bijvoorbeeld natuur, wandelen of hardlopen, is een kleine toestemmingsaanvraag voldoende.

Kosten

Voor deze aanvraag betaal je een bijdrage van € 32,50. Beschermers van Utrechts Landschap betalen geen bijdrage van € 32,50. Prijzen zijn exclusief BTW. Let op: voor Park Vliegbasis Soesterberg gelden mogelijk andere tarieven.

Aanvraag indienen

Vul voor het doen van een aanvraag onderstaand formulier in.

Niet-commerciële activiteit voor 10-50 deelnemers

Aanvraagformulier toestemming gebruik natuurgebied en terreinen

* Verplichte velden

Naam organisatie
Naam
Adres*
Contactpersoon
Datum activiteit
Vinden er op andere dagen nog activiteiten in het gebied plaats zoals voorbereiding, opbouw of afbreken?
Start activiteit (tijdstip)
:
Einde activiteit (tijdstip)
:
Wij verzoeken om alle onderstaande vragen te beantwoorden. Indien een vraag niet van toepassing is op de door jou georganiseerde activiteit, graag “n.v.t.” invullen.
Let op: Deelnemers en publiek mogen zich uitsluitend op bestaande wegen en paden begeven!
Let op: Er mogen geen spijkers/punaises/schroeven in bomen en struiken worden aangebracht. Direct na het evenement dient bewegwijzering te worden verwijderd.
Denk hierbij aan gebruik van stellages, markeringen, materieel en attributen.
Let op: er mag geen geluidsversterking/geluidsapparatuur worden gebruikt. Ook is het natuurgebied niet toegankelijk voor zonsopkomst en na zonsondergang. Ten slotte dienen de openstellingsregels van het gebied te worden nageleefd.
Omschrijf welke voorzieningen/maatregelen worden getroffen om vuil en afval op te ruimen.
Voeg als bijlage bij uw aanvraag een detailkaart van Google maps, afstandmeten.nl of de provinciale webkaart toe, op een schaal van tenminste 1:10.000
Zonder leesbare kaart kan uw aanvraag niet beoordeeld worden!
Max. file size: 64 MB.
Voorwaarden*
1. Er wordt geen toestemming verleend voor aan- en afvoer anders dan te voet. 2. In het terrein mogen geen vlaggen, spandoeken of reclameborden worden geplaatst en mag geen geluidsinstallatie en/of startpistool worden gebruikt, tenzij dit expliciet in een gebruiksovereenkomst is vermeld. 3. Routemarkeringen, afval, e.d. dienen binnen 12 uur na de activiteit te zijn verwijderd. Indien ruiming niet naar genoegen is van de terreineigenaar, zal dit door de terreineigenaar op kosten van de gebruiker worden gedaan. 4. De organisator van het evenement is aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt is tijdens of naar aanleiding van het evenement, aan eigendommen van Utrechts Landschap en is tot herstel c.q. schadevergoeding verplicht. 5. Utrechts Landschap is gevrijwaard van schadeclaims van de organisator of door derden, voor schade welke is ontstaan door, naar aanleiding van, of gedurende de activiteiten. 6. De organisator van de activiteit verklaart verstand van zaken te hebben inzake het organiseren van de activiteit. Goederen, materialen en werknemers zijn allen zo professioneel dat hun inzet tijdens de activiteit veilig kan plaatsvinden. 7. De organisator van de activiteit draagt zorg voor de noodzakelijke verzekeringen tegen eventuele financiële gevolgen van ongevallen welke ontstaan zijn tijdens of naar aanleiding van de activiteit. 8. Bosbezoek brengt risico met zich mee, onder andere door tekenbeten en/of irritatie door brandharen van rupsen. De organisator dient deelnemers hierover te informeren en waar mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. 9. Te allen tijde worden de instructies van de boswachter of toezichthouder opgevolgd. 10. Utrechts Landschap heeft het recht een activiteit te beëindigen mocht blijken dat afspraken niet worden nageleefd. Utrechts Landschap is nimmer verplicht tot schadeloosstelling. 11. De overeenkomst is geldig onder voorbehoud van weersomstandigheden. Mochten de weersomstandigheden in de ogen van Utrechts Landschap zorgen voor onveilige situaties, dan is Utrechts Landschap gevrijwaard om de activiteit te annuleren. Let op: Voor niet-commerciële, natuurgerichte activiteiten wordt doorgaans geen vergoeding gevraagd. Voor specifieke activiteiten wordt in overleg een vergoeding overeengekomen. Indien voor een activiteit inschrijfgeld of een lidmaatschap verplicht is, behandelen we het als een commerciële activiteit.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.