Statuten en reglementen

Codes en richtlijnen

Utrechts Landschap onderschrijft de volgende (gedrags)codes en richtlijnen:

  • Erkenningsnormen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • Cultural Governance code (CCG)
  • Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties Goede Doelen Nederland

Werving fondsen

Utrechts Landschap is trots op het draagvlak voor de missie van onze organisatie die zich vertaalt in een stijgend aantal Beschermers en een groei in inkomsten uit fondsenwerving. Voor de werving van nieuwe sympathisanten en fondsen uit onze achterban zetten we een mix van middelen in die gangbaar is voor Goede Doelen in Nederland. Online marketing, direct mail via de brievenbus en telemarketing zijn hierin belangrijke kanalen. De gewenste verhouding die Utrechts Landschap hanteert tussen wervingskosten en inkomsten uit werving is 8%.

Bij het werven van fondsen houdt Utrechts Landschap zich aan onderstaande gedragscodes:

  • Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.

Financieel

Het doel van Utrechts Landschap is het bevorderen van het behoud van de natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Het realiseren van dit doel kost geld. Daarom moet Utrechts Landschap, naast schenkingen en subsidies, eigen inkomsten genereren.

Dit doet Utrechts Landschap door het exploiteren van haar eigendommen, en door het beleggen van een klein deel van haar reserves. Het doel van de beleggingen is het vermogen waardevast te houden, en extra inkomsten voor natuur, landschap en erfgoed te genereren.

Met de zogeheten continuïteitsreserve voldoen we aan de normen van het CBF. Utrechts Landschap belegt conservatief om langlopende verplichtingen altijd te kunnen nakomen.

Voor een organisatie die het behoud van natuur, landschap en erfgoed als doel heeft is het natuurlijk van belang dat beleggingen ‘groen’ zijn. Daarom kiezen wij voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingsfondsen.
Utrechts Landschap kiest een zeer defensief tot matig defensief beleggingsprofiel en voor spreiding over meerdere fondsen, regio’s en valuta’s om het beleggingsrisico laag te houden.
Om de kosten van beleggen zo laag mogelijk te houden, kiest Utrechts Landschap voor index fondsen.

Op dit moment heeft Utrechts Landschap geen regionale beleggingsfondsen of investeringsprojecten. In de toekomst kan Utrechts Landschap daar wel voor kiezen als de belegging past bij de doelstelling en een verantwoorde rendement/risicoverhouding heeft.

Van oudsher bankiert Utrechts Landschap bij de Rabobank vanwege de lokale en regionale betrokkenheid van de Rabobank bij zijn omgeving. Zo zijn in het verleden mooie projecten in samenwerking of met steun van de Rabobank tot stand gekomen.