Voor het aanplanten van deze soorten vragen we uw steun

  • Voor € 25 maakt u de aanplant van vijftig stinzenplanten op één van de buitenplaatsen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan sneeuwklokje, wilde narcis, daslook, lelietje-van-dalen en boshyacint.
  • Voor € 50 maakt u de aanplant van tien struiken mogelijk. Inheemse struiken als meidoorn en boswilg zorgen voor geleidelijke overgangen van open veld naar bos, waarvan allerlei soorten profiteren.
  • Voor € 100 maakt u de aanplant van vijf jonge bomen mogelijk. Met inheemse bomen als zomereik, winterlinde en haagbeuk zorgen we voor natuurlijke bossen met meer variatie.
  • Voor € 300 maakt u de aanplant van drie fruitbomen mogelijk, zoals kers, appel en peer. De oogst hiervan dient als voedsel voor insecten en vogels.
  • Voor € 500 maakt u de aanplant van twee laanbomen mogelijk. We vullen gaten in lanen met bijvoorbeeld beuken om het cultuurhistorische beeld op buitenplaatsen te behouden.
  • Voor € 1000 maakt u de aanplant van een solitaire boom mogelijk zoals een wintereik of zomerlinde. Zo’n beeldbepalende boom is waardevol vanuit cultuurhistorisch oogpunt én verbetert de kwaliteit van de natuur.
Doneer nu

Belang van bomen

Bomen zijn de toekomst! Ze zijn van levensbelang voor mens en natuur, nu én voor volgende generaties. Bomen dragen bij aan een beter klimaat en vormen een leefgebied voor allerlei dieren. Bovendien maken ze onze leefomgeving aantrekkelijker en gezonder. Daarom wil Utrechts Landschap de natuur komend jaar met ruim 10.000 bomen versterken.

Bossen zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Ze bieden een leefgebied aan allerlei dieren, planten en andere organismen zoals schimmels. Op een inheemse eik leven bijvoorbeeld meer dan vierhonderd soorten insecten. Daarnaast zijn bomen onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Ze slaan CO2 op, helpen om water beter vast te houden en zorgen voor verkoeling.

Moeilijke tijden

Veel bomen in de Utrechtse natuur hebben het zwaar. Ze hebben te lijden onder de zogeheten VER-thema’s: verdroging, verzuring, vermesting en versnippering. Door verdroging en verzuring kunnen bomen minder goed water en voedingsstoffen uit de bodem halen en verzwakken ze sneller. Dat maakt het extra belangrijk om aan een gezond bos te werken.

Natuurlijke bossen

Utrechts Landschap vormt eentonige productiebossen om naar meer natuurlijke bossen. Veel bossen zijn oorspronkelijk aangeplant voor de houtoogst. Er werd gekozen voor soorten die snel groeien, zoals grove den, Douglas en Japanse lariks. Die laatste twee zijn exoten – soorten die hier van nature niet voorkomen – en daarom weinig waarde voor de natuur hebben. Deze vervangen we voor inheemse soorten, zoals de zomereik en wilde lijsterbes. Zo zorgen we voor meer variatie in de bossen en dat is goed voor de biodiversiteit.

Nieuwe natuur

We brengen soorten terug die nu op veel plekken ontbreken, zoals de winterlinde, ratelpopulier en haagbeuk. Het voordeel van deze boomsoorten is dat hun bladeren goed verteren en daarmee de bodem verbeteren. Daarnaast planten we bomen aan om historische parkbossen in ere te herstellen en in nieuwe natuurgebieden, bijvoorbeeld om bos te realiseren op voormalige landbouwgronden. Tenslotte gaan we twee boomgaarden aanplanten met fruitbomen; de oogst dient als voedsel voor insecten en vogels.

Lees meer in de folder