Natuurgebied in Voorveldse Polder verbindt Heuvelrug met Vechtplassen en Kromme Rijn

Provincie Utrecht heeft samen met gemeente De Bilt en Utrechts Landschap de werkzaamheden in het westelijk deel van de Voorveldse Polder afgerond. Dit gebied is gelegen tussen de A27 en De Bilt. Het werk bestond voornamelijk uit het afgraven van grond om zo bijzonder nat schraalland te ontwikkelen. De samenwerkende partijen en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben nu ook plannen om het oostelijke deel als natuurgebied in te richten.

Voorveldse Polder belangrijke natuurschakel
Het westelijk deel van de Voorveldse Polder is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden van de Heuvelrug en van de Kromme Rijn en Lek richting de Oostelijke Vechtplassen. Dit netwerk moet van een bepaalde kwaliteit zijn voor onder andere de bescherming van kwetsbare dieren en planten.

Afgraven van grond voor het ontwikkelen van natuur
Door het afgraven van de gronden verdwijnt de voedselrijke bovenlaag. Hiermee blijft er een arme bodem over. Dit is nodig om minder voorkomende soorten de kans te geven om te groeien. Verder zorgt het afgraven ervoor dat het terrein lager komt te liggen en ontstaat er meer ruimte voor schoon kwelwater dat uit de bodem omhoogkomt. Al deze maatregelen zorgen voor de groei van waardevol “nat schraalland”. Dit is grasland met veel bloemen zoals orchideeën, dotterbloem en stijve ogentroost. Hier komen allerlei dieren op af, zoals dagvlinders, wilde bijen, vogels en kikkers. Naast het afgraven van grond, worden langs de A27 bomen aangeplant en een vlonder aangelegd in het najaar. Dit geeft mensen de kans om te genieten van het landschap en de vogels die het gebied moet aantrekken.

Natuurkansen in het oosten
De provincie Utrecht wil nu samen met gemeente De Bilt, Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook het oostelijke deel van de Voorveldse Polder omvormen tot natuurgebied. Het Gebiedsplan Voorveldse Polder van gemeente De Bilt en de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland zijn de belangrijkste vertrekpunten. De komende maanden worden onderzoeken gedaan naar de natuurpotentie, bodem en water om de plannen verder uit te kunnen werken.

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van natuurgebieden in ons land die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen er meer soorten planten en dieren overleven en voortplanten. Ook helpt dit tegen droogte en klimaatverandering. De provincies zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van het NNN.