Natuurorganisaties bij Raad van State om bouwplannen Paleis Soestdijk

Natuurmonumenten, Utrechts Landschap en Natuur en Milieufederatie Utrecht hebben hun beroep tegen de bouw- en ontwikkelplannen voor Paleis Soestdijk toegelicht bij de Raad van State. Vandaag was de zitting in de beroepsprocedure die de organisaties hebben aangespannen omdat de plannen leiden tot grote aantasting van de natuur in het Natuurnetwerk Nederland. En dat terwijl dat juist de ruggengraat van natuurgebieden in ons land is.

De plannen voor Paleis Soestdijk omvatten onder andere de bouw van bijna honderd nieuwe woningen, een hotel en het mogelijk maken van evenementen. De natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over de negatieve effecten op de natuur door de nieuwe woningen, bezoekers van het paleis, hotel, landgoed en evenementen en door toename van verkeer. De bouwplannen tasten de natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan, terwijl dat speciaal in het leven geroepen is voor het behoud van biodiversiteit en de verbinding van natuurgebieden. De plannen geven verstoring en ontnemen dieren hun rustplek. Zo is het bosgebied in Baarn leefgebied van bijvoorbeeld ringslangen, dassen en reeën.

Te rooskleurig
De natuurorganisaties zijn in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan omdat zij meerdere tekortkomingen zien. Ze roepen daarom op het plan te vernietigen. Tijdens de zitting vandaag hebben de organisaties ingebracht dat de plannen niet volledig zijn. Zo zijn de effecten op de beschermde Natura 2000-gebieden in de nabijheid en de effecten op beschermde planten- en diersoorten onvoldoende in beeld gebracht. Daarnaast hebben ze laten weten dat de effecten van de plannen rooskleuriger zijn dan dat ze in de praktijk zullen uitpakken. Zo wordt in het bestemmingsplan de aantasting van het NNN onderschat, is de verplichte compensatie van het NNN onvoldoende en wordt die compensatie juist weer overschat. Ook zijn er compensatiemaatregelen benoemd die volgens de natuurorganisaties helemaal niet als compensatie te kwalificeren zijn. Daarnaast worden ook de effecten van de toename van het verkeer op de omgeving onderschat. De berekeningen zijn incompleet en laten zaken buiten beschouwing.

Nadelige effecten
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de conclusie uit de zogenaamde ‘m.e.r.-beoordeling’. Dat is een toets die de gemeente heeft laten opstellen om te beoordelen of door de plannen belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Daaruit zou ten onrechte blijken dat die er niet zouden zijn. De organisaties wijzen onder andere op negatieve effecten op Natura 2000-gebied, verstoring van het NNN door licht, geluid, betreding van mensen en neerslag van stikstof.

Ook hekelen de organisaties de verstedelijking in het gebied. Een goede ruimtelijke ordening vergt volgens hen dat dergelijke verstorende functies weggehouden worden van gevoelige functies zoals de natuur. Oftewel; dat de natuur beschermd moet worden door woningen in het stedelijk gebied te clusteren en zo de verstoring van de natuur te beperken.

Lees hier het aanvullende beroepsschrift zoals is ingediend voor de zitting.

De uitspraak van de Raad van State wordt deze zomer verwacht.