Polder Rietveld met reiger

Weidevogelgebied

Ten noordwesten van Woerden ligt de Polder Rietveld, een prachtig weidevogelgebied. In het voorjaar zingen er veldleeuweriken en broeden er volop grutto’s en tureluurs. In de zomer scharrelen zwarte sterns en purperreigers er hun kostje bij elkaar. Utrechts Landschap heeft in 2020 in deze polder 40 hectare natuur aangekocht.

Tureluur

Zeldzaam

Gebieden waar het goed gaat met weidevogels worden steeds zeldzamer, daarom zijn we er zuinig op! De polder is nooit geëgaliseerd en er vindt al jaren weidevogelbeheer plaats. Dat is een mooie basis om op voort te borduren. We gaan er alles aan doen om het de weidevogels nóg beter naar hun zin te maken.

zwanenbloem

Waterpeil

In overleg met de omgeving willen we het waterpeil verhogen, om ervoor te zorgen dat grotere stukken plasdras komen te staan. Dit is niet alleen gunstig voor de weidevogels, het gaat ook de bodemdaling tegen in dit veenweidegebied. Bovendien helpt het tegen veenafbraak, een proces waarbij veel CO2 vrijkomt en dat dus bijdraagt aan de klimaatverandering.

Zwarte stern

Mozaïek

Utrechts Landschap ziet het liefst een mozaïek ontstaan van plasdras, hogere stukjes en alle overgangen daartussen. Waar allerlei insecten zich thuis voelen tussen de kruidenrijke graslanden, zodat volwassen vogels, maar zeker ook hun kuikens, altijd wat te eten kunnen vinden. Wie weet broeden er straks watersnippen, verstopt tussen de vegetatie. Of een zwarte stern op een nestvlot op de sloot.

Polder Rietveld

Cultuurhistorisch waardevol

Polder Rietveld is niet alleen bijzonder vanwege de natuur. Cultuurhistorisch gezien is hij ook waardevol. Het is een typerend veenlandschap waar je de ontginningsgeschiedenis nog goed aan kunt aflezen. De Rietveldse ontginningen vonden al in de 10deen 11de eeuw plaats vanaf de Oude Rijn richting de Rietveldse Kade. Die achterkade is karakteristiek en nog prachtig intact.

Praktische informatie

Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Rob Veenbrink