Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Beleid

Meerjarenbeleidsplan

Integrale beheervisie natuur en erfgoed

Utrechts Landschap heeft een integrale visie op beheer en ontwikkeling van natuur en erfgoed in het landschap. De Beheervisie is in 2012 gepubliceerd en wordt tot 2020 als richtsnoer bij ons handelen gebruikt.

Erfgoed

In de overtuiging dat natuur, erfgoed en landschap onlosmakelijk verbonden zijn, ligt van oudsher de kracht van onze organisatie. De notitie Erfgoedbeleid is een uitwerking en actualisering van de Beheervisie, specifiek voor erfgoed.

Natuurbeheer

Voor bijna alle natuurgebieden is een beheerplan gemaakt. Daarin zijn de hoofdkeuzes uit de beheervisie praktisch vertaald naar het beheer van een natuurgebied en komen onderwerpen aan bod die eigen zijn voor dat gebied.

De beheerplannen hebben een looptijd van ongeveer 10 jaar. Ze geven de richting aan waar we met het beheer naar toe werken. Mochten nieuwe inzichten of omstandigheden daar aanleiding toe geven dan wordt tussentijds het beheer aangepast.

Omgeving Breukelen/Maarssen

Omgeving De Bilt/Bilthoven

Omgeving Utrecht

Omgeving Zeist

Omgeving Soest/Soesterberg

Omgeving Maarn/Doorn

Omgeving Amerongen/Rhenen

Omgeving Amersfoort

Omgeving Vianen

Overig beleid

Publieksverslag

Jaarverslag

2019

2018

2017

Statuten en reglementen

Statuten:

Directie en management:

Spaar- en beleggingsstatuut:

Meer informatie over beleggen door Utrechts Landschap

Codes en richtlijnen

Utrechts Landschap onderschrijft de volgende (gedrags)codes en richtlijnen:

  • Erkenningsnormen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • Cultural Governance code (CCG)
  • Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties Goede Doelen Nederland


Werving fondsen

Utrechts Landschap is trots op het draagvlak voor de missie van onze organisatie die zich vertaalt in een stijgend aantal Beschermers en een groei in inkomsten uit fondsenwerving. Voor de werving van nieuwe sympathisanten en fondsen uit onze achterban zetten we een mix van middelen in die gangbaar is voor Goede Doelen in Nederland. Online marketing, direct mail via de brievenbus en telemarketing zijn hierin belangrijke kanalen. De gewenste verhouding die Utrechts Landschap hanteert tussen wervingskosten en inkomsten uit werving is 8%.  

Bij het werven van fondsen houdt Utrechts Landschap zich aan onderstaande gedragscodes:

  1. Gedragscode fondsenwerving: we verstrekken geen gegevens over donateurs, relaties en begunstigden aan derden.
  2. Bel-me-niet register: bij telemarketing conformeren wij ons aan de richtlijnen uit het Bel-me-niet register.

 Cao

 Utrechts Landschap hanteert de cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel Landschappen.