Word Beschermer

Beleid

Meerjarenbeleidsplan

Integrale beheervisie natuur en erfgoed

Utrechts Landschap heeft een integrale visie op beheer en ontwikkeling van natuur en erfgoed in het landschap. De Beheervisie is in 2012 gepubliceerd en wordt tot 2020 als richtsnoer bij ons handelen gebruikt.

Erfgoed

In de overtuiging dat natuur, erfgoed en landschap onlosmakelijk verbonden zijn, ligt van oudsher de kracht van onze organisatie. De notitie Erfgoedbeleid is een uitwerking en actualisering van de Beheervisie, specifiek voor erfgoed.

Natuurbeheer

Voor bijna alle natuurgebieden is een beheerplan gemaakt. Daarin zijn de hoofdkeuzes uit de beheervisie praktisch vertaald naar het beheer van een natuurgebied en komen onderwerpen aan bod die eigen zijn voor dat gebied.

De beheerplannen hebben een looptijd van ongeveer 10 jaar. Ze geven de richting aan waar we met het beheer naar toe werken. Mochten nieuwe inzichten of omstandigheden daar aanleiding toe geven dan wordt tussentijds het beheer aangepast.

Omgeving Breukelen/Maarssen

Omgeving De Bilt/Bilthoven

Omgeving Utrecht

Omgeving Zeist

Omgeving Soest/Soesterberg

Omgeving Maarn/Doorn

Omgeving Amerongen/Rhenen

Omgeving Amersfoort

Omgeving Vianen

Overig beleid

Online publieksverslag

Jaarverslag

2017

2016

2015

Statuten en reglementen

Statuten:

Directie en management:

Spaar- en beleggingsstatuut:

Meer informatie over beleggen door Utrechts Landschap