Word Beschermer

Beleid

Beleid

Op deze pagina kunt u de volgende beleidsstukken downloaden:

  • Meerjarenbeleidsplan
  • Beheervisie en beheerplannen
  • Gebiedsvisie
  • Jaarverslagen

Meerjarenbeleidsplan

Statuten

Beheervisie en beheerplannen

Een fraai landschap met een hoge biodiversiteit waarin de sporen uit het verleden herkenbaar zijn, daar staat Utrechts Landschap voor. Waar mogelijk willen we de natuur- en cultuurhistorische waarden versterken en beter beleefbaar maken. We evalueren regelmatig ons gevoerde beheer. We spelen in op veranderingen in de omgeving en in het gebruik van onze terreinen en passen nieuwe inzichten toe. De beheervisie en beheerplannen zijn een belangrijk hulpmiddel bij deze evaluatie en aanpassing van het beheer.

We hebben een beheervisie gemaakt waarin op hoofdlijnen staat aangegeven hoe Utrechts Landschap denkt over algemene onderwerpen zoals openstelling en recreatie, bosbeheer en hoe om te gaan met onze grote grazers. Voor bijna alle natuurgebieden is een beheerplan gemaakt. Daarin zijn de hoofdkeuzes uit de beheervisie praktisch vertaald naar het beheer van een natuurgebied en komen onderwerpen aan bod die eigen zijn voor dat gebied.

De beheervisie en beheerplannen worden op deze website gepubliceerd zodra ze gereed zijn.

De beheerplannen hebben een looptijd van ongeveer 10 jaar. Ze geven de richting aan waar we met het beheer naar toe werken. Mochten nieuwe inzichten of omstandigheden daar aanleiding toe geven dan wordt tussentijds het beheer aangepast.

Omgeving Breukelen/Maarssen

Omgeving De Bilt/Bilthoven

Omgeving Utrecht

Omgeving Zeist

Omgeving Soest/Soesterberg

Omgeving Maarn/Doorn

Omgeving Amerongen/Rhenen

Omgeving Amersfoort

Omgeving Vianen

Gebiedsvisies

Publieksverslag

Jaarverslagen

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005-2006