Word Beschermer

Even voorstellen

Ontstaan Utrechts Landschap

In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. De initiatiefnemers zagen met grote bezorgdheid hoe vele particuliere bossen en landgoederen als bouwterrein werden verkocht of geveild voor hoge opbrengsten.

De stichting begon in 1927 met acht hectare door de aankoop van het Lockhorsterbos bij Leusden. In 1928 volgde de achttiende-eeuwse buitenplaats Over-Holland aan de Vecht en in 1933 kwamen, na moeizame onderhandelingen de Eykensteinse Bossen (het huidige Ridderoordse Bos) in bezit van de stichting. Geleidelijk groeide het aantal terreinen. Een topjaar was 1994, toen de gemeente Zeist 650 hectare bosgebied schonk. Tegenwoordig bezit Utrechts Landschap ruim 5.579 hectare natuur.

Visie en missie

Ons doel

Natuur, erfgoed en landschap zijn onmisbaar voor Utrecht. Wij beschermen, ontwikkelen en beheren onze eigendommen voor de eeuwigheid.

Utrechts Landschap streeft naar een robuust en divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed. Met steun van de Utrechtse samenleving en door expert te zijn in onze netwerken. We verwerven eigendommen opdat we zeker weten dat ze voor altijd veilig zijn. Want wat eenmaal in eigendom bij Utrechts Landschap is, blijft voor altijd in ons eigendom.

Onze visie

Natuur, erfgoed en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn onmisbaar voor Utrecht; we kunnen niet zonder. Niet iedereen is zich daarvan bewust. En in onze kleine randstadprovincie spelen ook forse economische belangen. Daarom geeft Utrechts Landschap in de samenleving een duidelijke stem aan wat niet spreken kan: natuur, erfgoed en landschap.

Lees het Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

Samenwerken

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties.

Partners

De organisatie

De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van de directeur. Deze functie vormt de schakel tussen de werkorganisatie en het bestuur. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen terreinbeheer, exploitatie, publiek & relatie, beleid & planvorming en bedrijfsvoering.

De medewerkers van Utrechts Landschap vallen onder de CAO Bos en Natuur en worden conform het hiervoor ontwikkelde functiewaarderingssysteem van LandschappenNL betaald. Er is bij indiensttreding aan de directeur-rentmeester een vaste nominale persoonlijke toeslag toegekend. Het salaris van de directeur-rentmeester valt binnen de gestelde VFI-norm. Verder zijn er geen aanvullende salarisafspraken inzake bonussen en/of andere beloningen.

Bestuur

Het bestuur van Utrechts Landschap stelt de kernpunten van ons beleid vast, bijvoorbeeld in het meerjarenbeleidsplan. Ook stelt het bestuur de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast en controleert het ons beleid en onze bestedingen via bestuursvergaderingen. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.

Ons bestuur bestaat uit zes leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. 

Samenstelling bestuur

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
Ir. N.J. de Vries, vicevoorzitter
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt op afstand gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. De Raad bestaat uit personen die affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting en deze onderschrijven. Het bestuursorgaan bepaalt zelf uit hoeveel leden het bestaat en benoemt de leden. De leden van de Raad van Toezicht worden niet betaald voor hun werk.

Sinds de oprichting van Utrechts Landschap is het traditie dat de Commissaris van de Koning in Utrecht voorzitter is van dit bestuursorgaan. De Raad kent een brede vertegenwoording in expertise. Over het algemeen hebben de mensen die zitting hebben in de Raad een bestuurlijke achtergrond.

Samenstelling Raad van Toezicht

W.I.I. van Beek, voorzitter
prof. ir. N.D. van Egmond
drs. ing. H. Nagel
ir. K. Strijbis
mr. H.A.E. Uniken Venema

Meer over: