Word Beschermer
Header afbeelding

Even voorstellen

Ontstaan Utrechts Landschap

In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. De initiatiefnemers zagen met grote bezorgdheid hoe vele particuliere bossen en landgoederen als bouwterrein werden verkocht of geveild voor hoge opbrengsten.

De stichting begon in 1927 met acht hectare door de aankoop van het Lockhorsterbos bij Leusden. In 1928 volgde de achttiende-eeuwse buitenplaats Over-Holland aan de Vecht en in 1933 kwamen, na moeizame onderhandelingen de Eykensteinse Bossen (het huidige Ridderoordse Bos) in bezit van de stichting. Geleidelijk groeide het aantal terreinen. Een topjaar was 1994, toen de gemeente Zeist 650 hectare bosgebied schonk. Tegenwoordig beheert Utrechts Landschap 5.800 hectare natuur.

Visie en missie

Ons doel

Natuur, erfgoed en landschap zijn onmisbaar voor Utrecht. Wij beschermen, ontwikkelen en beheren onze eigendommen voor de eeuwigheid.

Utrechts Landschap streeft naar een robuust en divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed. Met steun van de Utrechtse samenleving en door expert te zijn in onze netwerken. We verwerven eigendommen opdat we zeker weten dat ze voor altijd veilig zijn. Want wat eenmaal in eigendom bij Utrechts Landschap is, blijft voor altijd in ons eigendom.

Onze visie

Natuur, erfgoed en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn onmisbaar voor Utrecht; we kunnen niet zonder. Niet iedereen is zich daarvan bewust. En in onze kleine randstadprovincie spelen ook forse economische belangen. Daarom geeft Utrechts Landschap in de samenleving een duidelijke stem aan wat niet spreken kan: natuur, erfgoed en landschap.

Lees het Meerjarenbeleidsplan 2018-2023

Samenwerken

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties.

Partners

De organisatie

De dagelijkse leiding van Utrechts Landschap is in handen van de directeur-bestuurder. Bij Utrechts Landschap werken ongeveer 50 medewerkers. Zij werken op de afdelingen terreinbeheer, exploitatie, publiek & relatie, beleid & planvorming en bedrijfsvoering.

De medewerkers van Utrechts Landschap vallen onder de CAO Bos en Natuur en worden conform het hiervoor ontwikkelde functiewaarderingssysteem van LandschappenNL betaald. Er is bij indiensttreding aan de directeur-bestuurder een vaste nominale persoonlijke toeslag toegekend. Het salaris van de directeur-bestuurder valt binnen de gestelde VFI-norm. Verder zijn er geen aanvullende salarisafspraken inzake bonussen en/of andere beloningen.

Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder wordt op afstand gecontroleerd door de raad van toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. Het gaat dan onder andere om ons beleid (via het meerjarenbeleidsplan), de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit zes leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. De raad van toezicht benoemt zelf de leden. Deze leden worden niet betaald voor hun werk.

Samenstelling raad van toezicht

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
Ir. N.J. de Vries
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels

CBF Erkend Goed Doel

Utrechts Landschap is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Bekijk ons CBF Erkenningspaspoort

Meer over: